Home » Beheren » Kerkbouw » 250 euro actie Almere Buiten

250 euro actie Almere Buiten

Deze slogan treft u aan op pagina 5 van de Kerkmare. 

Wij hebben u nodig!!!

Ja, wij hebben u nodig. We gaan een dringend beroep doen op uw medewerking. Vorig jaar november is de eerste grote financieringsactie in Almere Stad van start gegaan met de bedoe-ling in korte tijd € 100.000 voor de nieuwe kerk op te halen. Deze actie is gelukkig een groot succes geworden, ondanks de toen in alle hevigheid openbarstende wond van het seksueel misbruik in onze Kerk. Nu is het moment aangebroken deze actie ook in Almere Buiten te starten met het doel om ten minste € 50.000 op te halen.

Op 28 oktober hebben de vice-voorzitter van het parochie-bestuur, de heer René Jonker, en het lid van de bouwcommissie, de heer Gerard van der Lee, een poging gedaan om alle parochianen in Almere Buiten op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken rond de kerkbouw. Het bleek wederom een moeilijke opgave om iedereen ervan te overtuigen dat er voor Almere slechts geld is voor één kerk, die voor heel katholiek Almere bestemd is. En ook dat onze pastorale situatie ons steeds meer dwingt om naar elkaar toe te groeien.
De financiële en pastorale toestand van de rooms-katholieke kerkgemeenschap in Nederland, in het bisdom Haarlem-Amsterdam, en in Almere is inmiddels dermate zorgelijk dat het in feite één voor twaalf is. Als we de statistieken bekijken, dan moeten wij vaststellen dat de inkomsten eigenlijk al sinds de jaren zeventig teruglopen en dat de uitgaven sinds die tijd alleen maar zijn toegenomen. Dit komt mede, omdat we overal te veel kerkgebouwen bezitten. Tevens neemt het aantal kerkgangers in heel Nederland dramatisch af. Daarnaast wordt het aantal actieve priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers door overlijden en ziekte jaar op jaar minder. En het ontbreekt, ook in Almere, aan het geld om de nog aanwezige pastores volledig te betalen. Wist u bijvoorbeeld dat onze regio vanaf het begin in 1976 tot op de dag van vandaag aan het financieel infuus van het bisdom Haarlem-Amsterdam zit? Het solidariteitsfonds van ons bisdom krijgt op dit moment echter steeds meer hulpaan-vragen van armlastige parochies en regio’s. Ook van parochies en regio’s die tot voor kort geen hulp nodig hadden. Hiervoor is het fonds nooit bedoeld geweest. Het is ooit opgericht om parochies tijdelijk te helpen. Niet structureel. We moeten concluderen dat het onmogelijk en om meerdere redenen onverantwoord is om alles in stand te houden wat wij nu hebben.

Daar komt nog bij dat de in Almere aanwezige kerkgebouwen door veel parochianen – zacht gezegd -‘gemengd’ gewaardeerd worden. En dat we van geen van de kerkgebouwen 100% eigenaar zijn. In Almere Buiten feitelijk helemaal niet meer en in Almere Haven en Almere Stad voor slechts 33%. Maar de drie parochies zijn wel verantwoordelijk voor de exploitatie van hun gebouwen, al is het voor eenderde deel. Deze kosten zijn steeds moeilijker door de Almeerse parochies op te brengen. Tevens zijn de liturgische eisen ten aanzien van rooms-katholieke kerkbouw aangescherpt. Een rooms-katholiek kerkgebouw moet herkenbaar zijn. Het dient een duidelijk Huis van God te zijn, waar alle aandacht vanaf het binnentreden gericht moet zijn op het altaar en het tabernakel. De meest essentiële eigenschap van de rooms-katholieke traditie is tenslotte de eucharistie. In het voor heel katholiek Almere te bouwen kerkgebouw wordt hier vanzelf-sprekend vanaf het begin rekening mee gehouden.

Samengevat zijn er dus twee redenen om in Almere de koppen bij elkaar te steken: een financiële reden en een pastorale reden. Daarnaast kunnen we door de koppen bij elkaar te steken samen een nieuwe start maken door met elkaar een eigen nieuw kerkgebouw te realiseren. Dat betekent voor elke gemeen-schap het loslaten van een aantal vertrouwde dingen. Veel parochianen komen ook verder van de nieuw te bouwen kerk te wonen. Parkeren wordt wel gratis en de mistijden zijn in het nieuwe gebouw vanzelfsprekend elke week dezelfde. Dus naast nadelen zijn er zeker ook voordelen te noemen.

Deze maand start dus de € 250-actie in Almere Buiten. Als er 200 parochianen zijn die ieder
€ 250 willen storten in het Fonds Kerkbouw. bereiken wij al het gestelde doel van € 50.000. In de folder wordt uitgebreid uitgelegd hoe dat kan. Wij hebben u nodig! Want alleen samen kunnen wij het rooms-katholieke verhaal levend houden en doorgeven aan nieuwe generaties. Het is een mooi verhaal en de moeite waard. Maar het heeft veel meer zeggingskracht wanneer het gedragen en beleefd wordt door een vitale, missionaire en eensgezinde geloofsgemeenschap. Kunnen wij daarbij op uw steun rekenen?