Home » Parochie-informatie » Achtergronden » Kerkcentrum de Lichtboog

Kerkcentrum de Lichtboog

Met ingang van 6/7 maart heeft de St.Bonifatiusparochie het kerkcentrum verlaten en is verhuisd naar de St. Bonifatius kerk.

‘De Lichtboog’ is het oecumenische kerkgebouw in Almere Stad voor de rooms katholieke St. Bonifatiusparochie en de protestantse Kerk Nederland Gemeente Almere Stad West.

Kenmerkend voor dit kerkgebouw is de ‘lichtboog’, die u ziet als u de kerkzaal binnenkomt en die doorloopt tot aan het liturgisch centrum, waar het Woord van God verkondigd en de Tafel gevierd wordt. De ‘lichtboog’ ondersteunt de gedachte van een open en gastvrije kerk. De eerste oecumenische dienst werd gevierd op 23 december 1984.

Het altaar / liturgisch centrum
Als symbolen van ‘Verlossing’ en het ‘Licht’ van Christus ziet u in de wand achter de (altaar)tafel een ingebouwd kruis en naast de tafel de Paaskaars. De Paaskaars wisselt elk jaar in de Paasnacht. Elk jaar wisselt ook de symboliek op de Paaskaars. Op de (altaar)tafel ziet u een viertal kleden, de met de kleuren: wit, rood, paars en groen. Eén van deze kleuren treft u tijdens de zondagse viering aan wanneer de voorganger een stola draagt en één van de antependia over de tafel ligt. De bedoeling van de kleuren is om het kerkelijk jaar visueel herkenbaar te maken, om het jaar kleur te geven. De kleuren hebben een betekenis:

wit      is de feestkleur, de kleur van de reinheid: deze zien we met Pasen en met Kerst
rood    is de kleur van het bloed, van het vuur en van de liefde: deze zien we met Pinksteren
paars  is de kleur van boete, bezinning en inkeer: deze kleur zien we in de voorbereidingstijd op Kerst (Advent) en op Pasen (veertigdagentijd)
groen  is de kleur van de hoop en het leven: deze zien wij tijdens de overige vieringen.

De zevenarmige kandelaar en doopvont
De ‘Menora’, de zevenarmige kandelaar, en de doopvont zijn ontworpen door de Almeerse kunstenaar Siemen Bolhuis. De zevenarmige kandelaar verbindt ons met het Jodendom. Bijzonder aan de doopvont is de regenboog en de duif. De regenboog verwijst naar het verbond dat God met Noach sloot en de duif verwijst naar de Heilige Geest.

De Godslamp
U ziet op het altaar/liturgisch centrum aan de muur een lamp branden. Dit is de ‘Godslamp’, het symbool van de altijddurende aanwezigheid van God in dit huis.

De oecumenische kruisweg

Rechts van het altaar/liturgisch centrum ziet u 15 glastableautjes, de oecumenische kruisweg, vervaardigd door Jean Kamps. Deze kunstenaar heeft lang in Afrika gewoond en gewerkt, de invloed hiervan is in dit ‘geschilderd evangelie’ terug te zien. De 15 tableautjes vormen een geheel maar ieder tableau heeft een eigen voorstelling.

In de kruisweg, zoals die in Katholieke kerken te zien is, maar de eerste en de derde rij komen in de traditionele kruisweg niet voor. Vandaar de naam oecumenische kruisweg. Wel zijn alle 15 paneeltjes Bijbelse voorstellingen met uitzondering van het negende paneeltje, waarop Veronica met een doek het gelaat van Jezus afwist.

1. Genezing van zieken
2. Wonderbare spijziging
3. De bergrede van Jezus
4. Intocht in Jeruzalem
5. Laatste avondmaal
6. Proces tegen Jezus
7. Jezus draagt zijn kruis
.
8. Jezus valt onder het kruis
9. Jezus ontmoet de vrouwen
10. Jezus aan het kruis
11. Pasen
12. Jezus en de Emmaüsgangers
13. De ongelovige Thomas
14. Hemelvaart
15. Pinksteren

De middelste rij vormt de kern van de kruisweg, zoals die in Katholieke kerken te zien is,maar de eerste en de derde rij komen in de traditionele kruisweg niet voor. Vandaar de naam oecumenische kruisweg. Wel zijn alle 15 paneeltjes bijbelse voorstellingen met uitzondering van het negende paneeltje, waarop Veronica met een doek het gelaat van Jezus afwist.

Het drieluik
Iets meer naar rechts ziet u aan dezelfde muur een drieluik, gemaakt door leden van de Protestantse Gemeente. Dit drieluik is een uitbeelding van de thema’s van het Conciliair Proces: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Om het bewustwordingsproces en de mentaliteitsverandering te symboliseren die door het Conciliair Proces worden nagestreefd, is gekozen voor drie echte deuren met aan de buitenkant het (negatieve) tegenbeeld en aan de binnenkant het (positieve) beeld van een thema. Om naar het positieve, hoopvolle beeld te komen, moet de deur met het tegenbeeld opengemaakt worden. Na de opening van deze deur wordt dan een hoopvolle, nieuwe wereld zichtbaar. Op deze manier nodigt het drieluik een ieder uit de weg te gaan die hoop en toekomst biedt. Het is een inspirerende ontdekkingsreis die letterlijk handen en voeten is gegeven. Deze beweging wordt in de zondagse viering naar voren gebracht in het smeekgebed en het Gloria.

De eerste deur: Gerechtigheid
Tegenbeeld: echte gevangenisdeur met handen die door tralies steken, symbool voor mensen die op welke manier dan ook beperkt zijn of worden.
Beeld: gedeelte uit de Bergrede (zaligsprekingen van Jezus als hoop en troost voor mensen die nu beperkt worden in hun mogelijkheden).

De tweede deur: Vrede
Tegenbeeld: kanonneerboot met een machteloze hand uit het water. Uitbeelding van het ‘anonieme’ geweld waardoor weerloze mensen worden getroffen.
Beeld: fotocollage van kinderen bij ‘de Lichtboog’ die witte ballonnen oplaten, teken van hoop op een toekomst in harmonie met elkaar en verwachting van vrede.

De derde deur: Heelheid van de schepping
Tegenbeeld: een kwetsbare blote voet op een aardlaag met afval; symbool van onze wegwerpcultuur met de mens als dader en medeslachtoffer.
Beeld: een tropisch regenwoud; symbool van onaangetaste natuur.

 

Mariakapel
De Lichtboog is gebouwd door en voor de Protestantse en de Rooms-Katholieke kerkgemeenschap. Dit wordt enerzijds duidelijk door het feit dat het een sober kerkcentrum is en anderzijds door het feit dat er achter het liturgisch centrum een Mariakapel is. Voor de protestanten is dit een stilte ruimte.

Het orgel
Het orgel, gebouwd in een stijl zoals die in de 18e eeuw in het noorden van ons land gebruikelijk was, is vervaardigd door de firma Van Vulpen uit Utrecht. Het wordt gebruikt ter ondersteuning van de erediensten, maar er kunnen ook orgelconcerten op gegeven worden. Hiervoor waren enkele extra registers nodig. De samenstelling is:

Het Hoofdwerk: Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 2, Sesquialter, Mixtuur en Trompet 8.
Het Bovenwerk: Gedekt 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Woudfluit 2, Nasard, Vox human en Tremulant.
Het Pedaal:Bourdon 16, Prestant 8 en Bazuin 16.


Privacyvoorkeur centrum