Home » Preekarchief » preken 2019 » 22 mei 2019 eerste paal

22 mei 2019 eerste paal

RITUAAL ZEGENING HEIPALEN, GROND, MACHINES EN BOUWVAKKERS

Welkom 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Inleiding
Heel hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u hier bij deze plechtigheid aanwezig wilt zijn. Wij zijn hier vandaag samen voor een feestelijke gebeurtenis. Vandaag gaan wij de start van het bouwproces vieren door de heipalen, de palen die gebruikt worden voor het fundament van onze nieuwe kerk te zegenen. Tevens vragen wij ook Gods zegen over de machines die gebruikt worden en over de bouwvakkers die het soms gevaarlijke werk doen. Een kerk bouwen is het bouwen van een bijzonder gebouw. Het is niet zomaar een gebouw. Het is een huis van God, waar mensen samenkomen voor viering en gebed. Mensen zoeken de kerk voor hun huwelijkssluiting, voor een doop of eerste communie en vormsel. Mensen nemen in een kerk afscheid van hun dierbaren, ontvangen er steun en richting voor hun leven en samenleven in het licht van het evangelie. En wat de katholieke kerken in het bijzonder tekent is dat het de plaats is waar Christus sacramenteel aanwezig is en de godslamp brandt voor het Allerheiligste. Zo zijn katholieke kerken permanent gewijde en heilige plaatsen. Zo zal onze kerk, de St. Bonifatiuskerk, ook een heilige plaats zijn waar wij God kunnen ontmoeten, in het bijzonder in de sacramenten, maar onze nieuwe kerk is hopelijk ook een ontmoetingsplaats voor velen die willen leven in de voetsporen van Jezus. Iedereen is welkom. Maar onder alle omstandigheden is Christus het fundament en de bron van ons christen- en menszijn. Bidden wij dan de Heer om zijn zegen.

Evangelielezing: Lc. 6,47-49
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ieder die tot Mij komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt, Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was. Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering; de storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in en de verwoesting van dat huis was volkomen’.

Voorbede

Laten wij in een gemeenschappelijk gebed onze Heer Jezus Christus aanroepen, die voor ons de weg is waarlangs wij in het hemels vaderland komen.

Heer Jezus, Gij zijt mens geworden en zijt met ons begaan. Wij bidden U, schenk uw zegen aan deze plaats waar onze kerk gebouwd gaat worden. Laat het een plaats van heil en vrede zijn. Laat ons bidden…

Heer Jezus, wij bidden ook om zegen over de bouwvakkers en bouwlieden die op deze plaats hun werk gaan doen. Dat zij vreugde vinden in hun werk en waardering. Geef hen kracht om hun vaak zware werk vol te houden. Laat ons bidden…

Heer Jezus, zegen tenslotte ook onze stad Almere, waar zoveel mensen een woning vinden. Dat zij hier gelukkig mogen zijn en hun steentje bij kunnen dragen aan een betere wereld. Laat ons bidden….

Onze Vader – Wees Gegroet

Zegeningsgebed – Besprenkeling met Wijwater

Goede God, Gij hebt ons de aarde gegeven om te bewerken en te bewonen en Gij hebt de krachten van de natuur ondergeschikt willen maken aan de arbeid van de mens. Zegen deze bouwplaats en haar bouwlieden + en maak dat zij veilig hun werk kunnen doen met de machines die hen ter beschikking staan zodat er hier op deze plaats een huis van gebed kan worden gebouwd voor alle volken met Christus als hoeksteen. Dat bidden wij U op voorspraak van de H. Barbara en de H. Marcus, door Christus onze Heer. Amen.

Besprenkeling met wijwater van het bouwterrein, de bouwvakkers, de heimachine en materialen

Zegen
De Heer zij met u – en met uw geest
Zegene u de almachtige en barmhartige God
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.