Home » Site informatie » AVG

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In de onderstaande tabbladen vindt u de beschrijving van de verschillende disciplines

Persoonsgegevens die wij verwerken
De St. Bonifatiusparochie verwerkt op de website katholiekalmere.nl uw persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief, omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@katholiekalmere.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
St. Bonifatiusparochie verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doel(en):

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
St. Bonifatiusparochie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u via een mail op privacy@katholiekalmere aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd. Wanneer u de app van uw mobiele apparaten verwijderd zijn uw gegevens niet meer beschikbaar.

Delen met anderen
St. Bonifatiusparochie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
St. Bonifatiusparochie gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@katholiekalmere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De St. Bonifatiusparochie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De St. Bonifatiusparochie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@katholiekalmere.nl

Privacy pocedure(s) worden opgesteld.

Redactiestatuut Parochieblad

Naam

Artikel 1
De Kerkmare is het regelmatig verschijnende parochieblad van parochie Sint Bonifatius te Almere.

Missie – doelstelling – doelgroep

Artikel 2
De missie van het blad is  om alle parochianen en in algemene zin ieder die belangstelling heeft voor het katholieke geloof in deze regio:
* in aanraking te brengen met het geloof in de Vader, Zoon en Heilige Geest en met de religieuze bronnen zoals die tot uitdrukking komen in Schrift en RK-Traditie.
* te informeren over en te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten van de geloofsgemeenschappen in de parochie als plekken waar dit geloof gevierd, gevoed en geleefd wordt.

De doelstelling
Het blad heeft ten doel de lezer uit te nodigen tot participatie aan het katholieke geloof en de geloofsgemeenschappen van parochie Sint Bonifatius.

De doelgroep
Tot de doelgroep van het parochieblad behoren alle leden van de parochie, zowel de betrokken parochianen als de parochianen die op wat grotere afstand staan. Het parochieblad wordt dusdanig samengesteld en geschreven dat het voor iedereen een inspirerend, aantrekkelijk en leesbaar blad is.

De redactie

Artikel 3
De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en redactieleden waarbij het wenselijk is dat één van hen de functie van eindredacteur vervult.
– De hoofdredacteur is door het parochiebestuur aangesteld en draagt de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van het blad, vormt een redactie en geeft daar leiding aan.
– Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur om tijdig te signaleren wanneer (kerkpolitieke of geloofsinhoudelijke) onderwerpen gevoelig liggen en in die gevallen zal de hoofdredacteur vooraf hierover in overleg treden met de pastoor.
– de hoofdredacteur is beheerder van het online-redactiesysteem. Verdeelt de pagina’s onder de redacteuren en geeft het laatste akkoord over alle pagina’s waarna het blad gedrukt wordt.
– De redactieleden dragen onderwerpen, ideeën, artikelen en afbeeldingen aan en kunnen deze zelf op de pagina’s zetten in het online opmaaksysteem.
– De eindredacteur heeft tot taak om in nauw overleg met de hoofdredacteur artikelen te initiëren, werkzaamheden uit te zetten, kwaliteit bewaken, draagt zorg voor de correctie van de kopij.

Artikel 4
De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. Onder leiding van de hoofdredacteur bepaalt zij per uitgave of/welke keuzepagina’s van parochiemagaZIN worden gebruikt om de inhoud van het blad te verrijken.

Artikel 5
De redactie wordt in haar werk ondersteund door de contactpersonen in de parochie. Zij leveren kopij aan voor de parochiepagina’s.

Artikel 6
De redactie heeft de vrijheid om ingezonden artikelen in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.

Artikel 7
Ten minste eenmaal per jaar, of zoveel vaker dan het parochiebestuur of de redactie dat wensen, wordt in een gezamenlijke vergadering van bestuur en redactie het parochieblad op inhoud en andere aspecten geëvalueerd.

Artikel 8
De redactie mag bij de planning van de inhoud van elk blad rekenen op de specifieke bijdragen van de leden van het pastoraal team, bijdragen die in overeenstemming zijn met de missie en doelstelling zoals verwoord in artikel 2.

Artikel 9
De redactie kan achteraf ter verantwoording worden geroepen door het bestuur, waarbij toetsing plaats vindt op basis van dit redactiestatuut.

Artikel 10
Bij verschil van mening tussen redactie en derden beslist het bestuur.

Bestuur

Artikel 11
De taken van het parochiebestuur zijn:
1. Het goedkeuren van dit statuut.
2. Overleg met redactie en toetsing van haar werkzaamheden
3. Verstrekking van de middelen die nodig zijn om het blad te laten verschijnen en distribueren.
4. Benoeming en ontslag van de hoofdredacteur
5. Het aantal pagina´s en de verhouding tussen redactionele en advertentieruimte.
6. De organisatie van de advertentiewerving
7. Sluiten van de overeenkomst met De Zalige Zalm, uitgever van parochiemagaZIN.
8. Het vaststellen van de oplage.

Redactie- en bladformule

Artikel 12
De indeling van het blad wordt beschreven in de bijlage “Reglement parochieblad”
(Dit is de uitwerking van de bladformule, de opzet van het blad. Dit stelt de parochie (redactie/werkgroep communicatie) zelf op)

Artikel 13
Het parochieblad verschijnt 10 maal per jaar. De maandelijkse oplage is ca.1000 stuks
De verspreiding vindt plaats door verzending per postdienst

Privacy

Artikel 14
Voor het plaatsen van foto’s en adresgegevens van personen in het blad en op de website wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de betreffende personen.

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met: (Vul als parochie de contactgegevens in van de coördinator/het parochiebestuur/anders)

Artikel 15
Het blad wordt gekenmerkt door de kwaliteiten die onder ‘uitgangspunten’ in de bijlage “Reglement parochieblad” zijn genoemd.

Vaststelling redactie statuut

Dit redactiestatuut is vastgesteld door het bestuur op ….