ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Logo ANBIDe Sint Bonifatius Parochie is erkend als ANBI waar­door giften aftrek­baar zijn van de inkomstenbelasting.

De Sint Bonifatius Parochie valt onder een groepsbeschikking die is verkregen, overeen­komstig artikel 6.33 Wet Inkomsten­belasting, waarin wordt vastgesteld dat de Belasting­dienst de Bisschoppen­conferentie van de Rooms Katholieke Kerk­provincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloed­sfeer van het kerk­genootschap bevinden, aanmerkt als een ANBI.

RSIN of fiscaalnummer

Voor de aangifte van de belasting is een RSIN/fiscaal-nummer nodig.
Informatie in het kader van de publicatieplicht voor ANBI-instellingen treft u aan op de website van het RKCN.
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA16277
Parochie ST. Bonifatius Almere | RSIN: 824748669
Einddatum: 01-01-2024
R.K. Parochie Zuidelijk Flevoland | RSIN: 866116928
Begindatum: 01-01-2024

Rekeningnummer.
Rabobank: NL91 RABO 0301 0089 14 of ING-bank:  NL85 INGB 0001 0377 48
t.n.v. penningmeester Sint Bonifatius parochie Almere Stad.

Hoe werkt het?

Een periodieke gift
U schenkt minimaal 5 jaar lang ieder jaar een vast bedrag (wel of niet in termijnen) aan een goed doel. U mag het jaarbedrag volledig van de belasting aftrekken mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De instelling dient de ANBI-status te hebben.
  • Er wordt geen tegenprestatie tegenover gesteld door het doel.
  • De periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst tussen u en de ontvangende instelling.
  • u maakt op regelmatige basis minstens 1x per jaar, minimaal 5 jaar lang, vaste bedragen over naar het goede doel.
  • Met deze optie kunt u dus nog méér geven.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, neem dan contact op met de penningmeester.

Een gewone gift
U schenkt een bedrag aan een goed doel en afhankelijk van de hoogte van de gift en uw inkomen is dit bedrag wel of niet aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Voor de belastingaftrek gelden dan de volgende voorwaarden:

  • De instelling dient de ANBI-status te hebben.
  • het bedrag van de gift bedraagt meer dan 1%* van uw inkomen met een minimum van € 60,=* (drempelbedrag).
  • Het verschil tussen de gift en het drempelbedrag is aftrekbaar tot een maximum van 10%* van uw inkomen.

Afhankelijk van het belastingtarief van uw aangifte, wordt een deel van de nettogift door de Belastingdienst terugbetaald. Voor nadere informatie omtrent uw inkomen, partnerinkomen, andere vormen van schenkingen etc. adviseren wij u contact op te nemen met de Belastingdienst.

Tot slot
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.