Kerkbouw: Stand van Zaken en resultaat € 250 actie.

In november 2011 is het startschot gegeven om  aan de eerste fase van de fondswerving uitvoering te geven. Dit eerste initiatief heeft sindsdien bekendheid gekregen onder de naam ” € 250,– actie”. Doelstelling van deze actie was om in zo kort mogelijke tijd binnen onze kerkgemeenschap een bedrag van € 100.000,– bijeen te brengen. Als dit doel bereikt zal worden  heeft de bouwcommissie het overtuigende argument in hand dat de bouw draagvlak heeft  in onze kerkgemeenschap. Aan deze actie is in de afgelopen weken op  tal van manieren aandacht besteed. 

Op het moment van schrijven van dit artikel (16 januari) is het voorlopig resultaat van deze actie vastgesteld op € 97.250,–.

Alle gevers: Heel erg bedankt! Het is een fantastisch  resultaat waar we als parochiegemeenschap trots op mogen zijn. Voor de bouwcommissie is het niet alleen een financieel succes, maar belangrijker nog: dit vormt een bewijs dat onze kerkgemeenschap de nieuwe kerk ook erg graag wil en er ook wat voor over heeft. Dat bewijs kunnen wij ook meenemen als wij in een volgende fase  sponsoren en subsidiegevers zullen vragen om ons financieel te ondersteunen in onze ambitie de nieuwe kerk te realiseren.

Bestuur en bouwcommissie zijn al enkele jaren bezig met de bouw van de kerk. Afgelopen jaar is er wel wat veranderd. Tot vorig jaar waren zowel de St. Martinusparochie in Almere Stad als de St. Andreasparochie in Almere Buiten beide bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe kerk. In 2011 heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam het onomkeerbare besluit genomen toestemming te geven voor de bouw van slechts één kerk in Almere. Vanuit oogpunt van logistiek en toekomstige stadsontwikkeling is ervoor gekozen de nieuwe kerk te realiseren in het gebied langs de Hoge Ring aan de Youri Egorovweg (YE), gelegen nabij Intratuin in Almere Stad.

Dit besluit is op zich logisch, maar ook  pijnlijk voor parochianen in Almere Buiten en in het bijzonder voor die mensen die zich jarenlang hebben ingezet om een nieuwe kerk in Almere Buiten te realiseren. Het is begrijpelijk dat in Almere Buiten de bouwontwikkelingen nu met gemengde gevoelens worden gevolgd.

Daarbij komt ook nog dat beide parochies sinds 1 juni 2011 door een gezamenlijk en geïntegreerd bestuur geleid worden in de Personele Unie. Daarmee wordt de kerkbouw ook in een bredere context  geplaatst en zal de nieuwe kerk er straks zijn voor heel r.k. Almere. Het zal voor velen in ieder geval tijd kosten om de bouw van de nieuwe kerk in dit nieuwe perspectief te kunnen zien. De bouwcommissie wil hierin actief en ondersteunend aanwezig zijn en daar waar nodig overleg voeren met alle betrokkenen en belanghebbenden.

Bouwcommissie en parochiebestuur hebben er alle vertrouwen in dat we rond de bouw van de kerk op de goede weg zijn. Overleg met de gemeente Almere en het bisdom Haarlem-Amsterdam verloopt constructief en doelgericht. Nieuwe (financiële) acties groot en klein zijn in voorbereiding. Ook mensen die om welke reden dan ook in de afgelopen weken niet mee hebben kunnen doen krijgen alle kans om in het nieuwe jaar naar eigen vermogen en kunnen bij te dragen aan  de bouw van de kerk. En in 2012 zal de bouwcommissie ook actief op zoek gaan naar sponsoren en subsidiegevers. De bouwcommissie zal vaker en regelmatig in dit blad verslag doen van de  stand van zaken. Uitgebreider zal de bouwcommissie de voortgang van de bouw documenteren op de website van de parochie. (www.katholiekalmere.nl)  Daar kunt u beleidsnotities vinden die in de afgelopen jaren  over de bouw geschreven zijn, alsmede verslagen van parochieraadplegingen. Ook zullen tussentijds belangrijke ontwikkelingen op de website beschreven worden.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u vanzelfsprekend altijd bij leden van het parochiebestuur en de bouwcommissie terecht.

16 januari 2012.

Gerard van der Lee.
Lid bouwcommissie nieuwe r.k.kerk