Stand van zaken bouw nieuwe r.k.-kerk

Na de succesvolle inzamelingsactie die wij in januari  hebben afgerond, is de bouwcommissie voortvarend verder gegaan met de doorontwikkeling van het bouwproces. Kort voor de zomer wil ik u in dit artikel op de hoogte stellen van de belangrijkste ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan. 

In de eerste plaats staan wij nu  aan de vooravond van de ondertekening van de reserveringsovereenkomst met de gemeente Almere. Over elke detail uit deze overeenkomst bestaat nu duidelijkheid en overeenstemming. Met deze overeenkomst legt de gemeente zich vast de gevraagde grond aan de Youri Egorovweg  uitsluitend aan de r.k.-parochie te willen verkopen en hierover dus niet meer met derden in onderhandeling te gaan. In de loop van het volgend jaar zal de parochie dan overgaan tot de definitieve koop van het grondgebied aan de Youri Egorovweg. Jaren van zoeken en onderhandelen zijn hieraan vooraf gegaan en het feit dat de grond uitsluitend voor de parochie gereserveerd zal zijn, ziet de bouwcommissie als een  nieuwe mijlpaal in het bouwproces.

Daarnaast is de bouwcommissie in gesprek geweest met de architecten van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Uitvoerig hebben wij met hen ons Plan van Eisen besproken. Op basis van de inbreng van de bouwcommissie hebben de architecten een eerste aanzet gegeven tot het maken van een schetsontwerp van de nieuwe kerk. De architecten  hebben een massastudie gemaakt, wat inhoudt dat zij de door ons gevraagde ruimtes  in blokken hebben neergezet, waarmee verschillende typen indelingen gemaakt konden worden over de positionering van de verschillende onderdelen van het gebouw.

De bouwcommissie was onder de indruk van de presentatie die de architecten op 18 april voor de bouwcommissie gehouden hebben en die de opmaat vormt voor een schetsontwerp dat niet meer in woorden, maar in beelden zal laten zien hoe de nieuwe kerk eruit zal komen te zien. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit schetsontwerp gereed zal zijn, maar zodra dat het geval is zal de bouwcommissie daar in de parochie meerdere presentaties over  geven.

Een derde punt dat ik in dit artikel aan de orde wil stellen is het volgende. Een kerk bouwen is niet alleen een kwestie van stenen bestellen en stapelen. Onherroepelijk dient zich de vraag aan welke betekenis het gebouw kan hebben voor rooms-katholieke mensen in Almere die van het kerkgebouw gebruik gaan maken, voor omwonenden, voor mensen die zorg en opvang nodig hebben enz. Welke ruimte wordt geboden om eigen accenten te leggen en eigen activiteiten te ontplooien? Hoe gaan we in het nieuwe gebouw om met de kernwaarden die bij ons als r.k.-gemeenschap passen?

Om hierover na  te denken vond op 9 juni een bezinningsdag plaats voor de besturen van de parochies in de regio Zuidelijk Flevoland en de bouwcommissie o.l.v. pastoor Nico van der Peet. Nico van der Peet is al jaren werkzaam als pastoor in Amsterdam Noord en heeft ruime ervaring opgedaan met het integreren van kleinere parochiegemeenschappen in een grote regiokerk, alsmede het starten van het bouwproces van een nieuwe kerk die daar gerealiseerd gaat worden. Deze nieuwe kerk moet kerkelijk huisvesting bieden aan parochianen die jarenlang in diverse andere kerken hun kerkelijk thuis hadden. En die kerkgebouwen zijn en worden nu gesloten. Dit houdt in dat gemeenschappen die tot nu toe  ieder een eigen identiteit hadden nu tot één gemeenschap moeten groeien. Geen eenvoudig proces.

Wat pastoor Van der Peet in zijn inleiding en gespreksleiding ons duidelijk heeft gemaakt is dat om dit proces in goede banen te leiden het noodzakelijk is om iedere groep de ruimte te bieden zichzelf te blijven en weerstanden en verschillen niet te veroordelen of weg te poetsen. De parochiegemeenschap zal  letterlijk en figuurlijk de tijd en de ruimte moeten nemen om dit integratieproces uiteindelijk ook zijn eigen gang te laten gaan. Dit vraagt om geduld en om het inzicht de dingen te doen op het juiste moment en op de juiste manier. Maar vooral ook door daar voortdurend met elkaar over in gesprek te zijn en te blijven.

Deze inzichten nemen wij ook mee naar onze eigen situatie in Almere. Hoewel we op de goede weg zijn, hebben we in Almere nog een lange weg te gaan. En op het punt van kerkbouw heeft katholiek kerkelijk Almere inmiddels ook al geschiedenis geschreven. Zo is besloten tot de bouw van ‘slechts’ één nieuwe r.k.-kerk in Almere. De kerk wordt in “Stad” gebouwd en niet in “Buiten”, zoals aanvankelijk werd verondersteld. Dit gewijzigd besluit heeft gevolgen gehad voor de wijze waarop het proces van de bouw van de nieuwe kerk beleefd en ervaren wordt. De parochiegemeenschappen van Almere Stad en Almere Buiten zijn vorig jaar bestuurlijk verenigd zijn in een personele unie, maar in de gemeenschappen zal er nog veel tijd nodig zijn om tot één parochiegemeenschap te groeien.  De parochie in Almere Haven heeft in de regio een eigen accent gelegd op de wijze waarop men daar ‘kerk’ wil zijn. Zo heeft iedere gemeenschap zijn eigen historie en een eigen kijk op de werkelijkheid.

En daarom zal alle aandacht de komende jaren ook uit moeten gaan naar de manier waarop wij uiteindelijk willen toegroeien naar één kerk. Het is een groeiproces dat onder geen beding geforceerd kan en mag worden, maar waar slechts langs de weg van geleidelijkheid naar toe gegroeid kan worden.

Pastoor Van der Peet vertelde in zijn inleiding ook dat voordat er kerken bestonden de volgelingen van Jezus “Mensen van de Weg” werden genoemd. Mensen die leefden in de geest van Jezus van Nazareth, maar die nog moesten zoeken naar een eigen organisatievorm. Feitelijk is dat op ons ook van toepassing. Wij zijn óók “Mensen van de Weg”, omdat  wij voortdurend uitgedaagd worden om antwoorden te vinden op de vraag hoe wij aan ons kerkelijk leven vorm en inhoud moeten geven in steeds veranderende omstandigheden. In een tijd waarin steeds minder mensen zich door het kerkelijk leven aangesproken voelen, in een tijd ook waarin wij steeds minder kunnen steunen op mensen die ons als voorganger in het geloof  kunnen begeleiden, moeten er nieuwe stappen gezet worden. De bouw van een kerk die een grotere gemeenschap kan bedienen is er daar één van. Een goede stap, maar wijsheid, geduld, tijd, ruimte  zullen nodig zijn om in de toekomst tot één hechte kerkelijke r.k.-gemeenschap in Almere en in Zuidelijk Flevoland te groeien. En de tijd die daarvoor nodig is, die hebben we en die nemen we. En we zullen die tijd goed gebruiken om hierover op talrijke  momenten en manieren met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

Namens de bouwcommissie wens ik u een goede zomer toe. Wij houden u op de hoogte.

Gerard van der Lee.