Parochieraad 7 oktober 2010

Op donderdag 7 oktober 2010 vond in de Lichtboog parochieraad plaats, die in zijn geheel in het teken stond van de bouw van een nieuwe kerk. Het parochiebestuur en de bouwcommissie hechtten van tevoren veel waarde aan deze parochieraad, omdat de uitkomsten van deze raadpleging belangrijk zijn voor het vervolgproces. 

In januari 2008 heeft al eerder een parochieraadpleging plaats gevonden over dit thema. Toen hebben we gesproken over de visie die wij als parochie hebben op de nieuwe kerk. We hebben toen aan de aanwezigen gevraagd wat zij zochten in de nieuwe kerk. De resultaten daarvan heeft de bouwcommissie samengevat in een aantal kernwaarden, t.w. R.K.-uitstraling, Stilte, (Gods)ontmoeting, Laagdrempelig en Eigentijds) Deze kernwaarden vertegenwoordigen een algemeen gevoel van wat men in een RK-kerk hoopt te vinden.

Tijdens de parochieraad van 7 oktober jl. is aan de ongeveer 45 deelnemers gevraagd om een aantal van deze kernbegrippen in meer technische zin te vertalen. Met andere woorden: wij vroegen aan de deelnemers: Welke elementen dienen in een nieuw kerkgebouw zichtbaar aanwezig te zijn om aan deze kernwaarden te kunnen beantwoorden.

Daarnaast hebben wij de aanwezige leden van werkgroepen gevraagd wat zij denken nodig te hebben om de opdracht waar zij voor staan zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Deze parochieraad is gehouden in de vorm van een hoorzitting. Dit houdt in dat er deze avond geen sprake was van discussie, maar dat aan iedereen volop de gelegenheid werd gegeven om in te spreken op een aantal richtinggevende vragen die wij hadden meegegeven. Van deze gelegenheid hebben veel van de aanwezigen ook gebruik gemaakt.

En van de deelnemers heeft in een PowerPoint presentatie laten zien welk type kerk voor hem beantwoordt aan zijn beeld van een aansprekende katholieke kerk. Zijn presentatie vormde voor enkelen weer aanleiding om op dit geschetste beeld te variren. In dit verband kwam de wens aan de orde dat er een gebouw komt, dat van buiten af ook zeer herkenbaar is als een authentieke Rooms Katholieke kerk. (dus voorzien van o.m. een toren)

Er is vanzelfsprekend ook uitgebreid aandacht besteed aan de inrichting van het liturgisch centrum. Leidende vragen hierbij waren: Wat is er nodig in een liturgisch centrum om vieringen in de juiste sfeer te houden, die recht doet aan de eerbied voor God, maar ook recht doet aan de beleving van de gelovige. In dit verband vindt men het o.m. belangrijk dat bij het ontwerp van de kerkzaal gewerkt moet worden met symbolen; dat in de kerkzaal heiligenbeelden en vooral een Mariabeeld zichtbaar aanwezig kunnen zijn en niet ergens achteraf weggepropt hoeven worden en dat de kerkzaal is voorzien van de statin van de Kruisweg van Jezus.

Ook moeten er in de kerkruimte mogelijkheden zijn om posters of zelf gemaakte tekeningen of werkjes van bijvoorbeeld kinderen van de Communiegroep op te kunnen hangen, zonder dat deze steeds weer weggehaald hoeven te worden.

Praktisch gezien dient de kerkzaal flexibel ingericht te kunnen worden voor diensten voor 600/700 mensen, maar ook voor diensten van 200/300 mensen of diensten van 50/60 mensen.  In het licht van het liturgisch centrum is het ook uitgebreid gegaan over de letterlijke plaats van de koren bij het altaar. Gera de Vries, dirigent van 3 van onze koren, heeft gepleit voor een flexibel podium, waarop ruimte is voor koren van 15 personen, maar ook voor koren van 50 personen, waarbij daarnaast voldoende ruimte is om de verschillende muziekinstrumenten op een zo efficiënt mogelijke manier op te stellen t.b.v. een maximaal effect.

Naast het nadenken over de kerkzaal is het ook over veel andere zeer belangrijke zaken gegaan Zo is er een presentatie gehouden over het thema veilige kerk, waarin gepleit werd voor een zodanige inrichting van het kerkgebouw dat in geval van calamiteiten hulpdiensten gemakkelijk toegang hebben in het (volle) gebouw en dat bijvoorbeeld blusapparatuur of een defibrillator op duidelijk zichtbare plaatsen zichtbaar aanwezig zijn.

Er is ook gepleit voor voldoende mogelijkheden om te werken aan gemeenschapsopbouw (Werk)groepen moeten zich in het gebouw thuis kunnen voelen en in een goede sfeer kunnen werken aan hun doelstellingen. Er zullen ruimtes moeten zijn, waarin groepen tot 100 mensen bijeen moeten kunnen komen, maar die ook weer zo flexibel van opzet moeten zijn, dat ook kleinere groepen inde juiste sfeer bijeen moeten kunnen komen.

Aandacht is ook gevraagd voor logistiek. Voor voldoende bergruimtes, voor ruime looppaden in en buiten het kerkgebouw, voor techniek (beamer, ringleiding en internetmogelijkheden)m waarmee mensen eventueel thuis de vieringen kunnen volgen.

Het voert te ver om in dit artikel volledig en gedetailleerd te beschrijven wat precies allemaal tijdens deze bijeenkomst is voorgesteld. De belangrijkste onderwerpen heb ik wel genoemd. De bouwcommissie is in ieder geval erg blij met deze avond. We zijn blij, omdat we heel informatie gekregen hebben, die ons zal ondersteunen als wij op enigerlei moment in gesprek komen met een architect. En we zijn blij, omdat deze parochieraadpleging in een zeer harmonieuze sfeer is verlopen en dat we echt aan iedereen volop de gelegenheid hebben kunnen geven om in te spreken en daarmee op geheel eigen wijze zijn of haar visie onder de aandacht te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan het bouwproces.

Wij willen dan ook alle deelnemers hartelijk danken.
Vanzelfsprekend wordt u over de voortgang op het juiste moment en op de juiste wijze verder geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Namens de bouwcommissie,
Gerard van der Lee.