Bijlage behorende bij PCI beleidsplan 2018

BIJLAGE 1 – Protocol

Algemeen: richtlijnen hulpvraag

Een hulpvraag moet betrekking hebben op een individuele aanvraag waarbij geen andere instantie of instelling als vangnet op basis van sociale zekerheid optreedt.

 • een hulpvraag wordt altijd door tenminste twee PCI-leden in behandeling genomen
 • overleg met de hulpbehoevende vindt plaats met twee PCI-leden
 • besluitvorming over de hulpvraag vindt plaats zonder aanwezigheid van de hulpbehoevende
 • Bij een financiële hulpvraag dient een meerderheid van de PCI-bestuursleden hierover een beslissing te nemen.
 • De PCI behandelt financiële hulpaanvragen tot een maximum van € 250,00.
 • Kerstpakketten worden verstrekt met een maximale waarde, die ieder jaar wordt vastgesteld.

 

Individuele hulp binnen Almere

Doelstelling: In beginsel zal de hulp van de PCI zich niet richten op het verstrekken van leningen en schenkingen, maar in hoge uitzondering is dit wel mogelijk. De PCI zal waar mogelijk bemiddelen bij:

.  het eenmalig verstrekken van voedselpakketten;

.  helpen bij het inrichten van woningen en (via Meubel- en witgoedloket);

.  helpen met het leggen van contacten met (overheids)instanties, die hen verder op weg kunnen   helpen;

Hiertoe kan worden samengewerkt  met het Noodfonds gezamenlijke kerken Almere

Met betrekking tot financiële ondersteuning wordt geen onderscheid gemaakt of betrokkene wel of niet uit onze parochiegemeenschap afkomstig is. De aanvrager dient wel geregistreerd als woonachtige binnen Almere te zijn op het moment van de hulpaanvraag.

 

Diaconale vergoeding

Diaconale vergoeding aan vrijwilligers van de PCI wordt verstrekt als het budget dit toestaat. Hierbij wordt dan gedacht aan een bijdrage in de kosten die binnen onze kerkgemeenschap gemaakt worden om deze beter te laten functioneren: bijvoorbeeld opleiding op diaconaal gebied.

BIJLAGE 2 – PCI Financiën

Het vermogen van de PCI wordt beheerd door het PCI-bestuur, bestaande uit minimaal drie personen.

Het door het bestuur opgesteld financieel beleid wordt uitgevoerd door de penningmeester. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar in een vergadering bijeen, waarbij alle mutaties – indien nodig – ter sprake zullen komen.

 

Rendement uit het vermogen

De PCI streeft naar het aanhouden van renterekeningen met instandhouding van het vermogen, binnen de gestelde richtlijnen van het bisdom.

 

Inkomsten PCI

De inkomsten bestaan uit:

 1. Rente uit spaarrekening;
 2. Vast bedrag, vastgesteld door het parochiebestuur plus aparte collectes;
 3. Giften die gestort worden op de bankrekening van de PCI.

 

Uitgaven PCI

Het streven van de PCI is om het totaal van de ontvangen inkomsten uit te geven aan diaconaal werk.

De vaste uitgaven van de PCI bestaan uit:

 1. Individuele hulpvraag
 2. Kerstpakkettenactie
 3. Administratieve ondersteuning ten behoeve van diaconale taken
 4. Afdracht aan het bisdom

BIJLAGE 3 – PCI Samenwerkingsverbanden

De PCI heeft naast overleg met het parochiebestuur structureel overleg met verschillende diaconale groepen:

 • Zuster Corliesfonds,
 • Oecumenische Diaconie-Almere Haven. (Met Oecumenische Diaconie-Almere Haven is een samenwerkingscontract gesloten door het parochiebestuur.)
 • Noodfonds gezamenlijke kerken Almere
 • Missie Ontwikkeling en Vrede ,
 • Stichting Voedselloket Almere (VLA)
 • Oecumenische Meubel- en witgoedloket Almere
 • AA Anonieme Alcoholisten

Voor een overzicht van de samenwerkingsverbanden zie tevens bijlage 4.

BIJLAGE 4 – PCI Overzicht Samenwerkingsverbanden

buiten de parochie:

 • Stichting Voedselloket Almere (VLA) ,
 • Oecumenische Meubel en witgoedloket Almere ,
 • DOA Diaconale Opvang Almere PCI,
 • Inloophuis De Ruimte van de Doopsgezinde Gemeente Almere.

(deze projecten lopen via de MRKA, Maatschappelijk Relevante Kerken Almere. Het parochiebestuur van de St. Bonifatiusparochie is op dit moment in de MRKA vertegenwoordigd door het bestuurslid met de portefeuille diaconie).

Almere, maart 2018