Het startschot
Op 12 december 1975 kregen de acht eerste bewoners van Almere, woonachtig in een tijdelijk onderkomen, namens de kerken een cactus cadeau als teken van de woestijn. Het jaar daarop werd in de kerstnacht het officiële startschot gegeven voor het kerkelijk leven. De bovenzaal van Café-restaurant De Roef gold als voorlopig ontmoetingspunt. Het was er klein en intiem. 

De eerste twee jaar
Toen iedereen elkaar leerde kennen begon alles voor een eerste keer: de sleuteluitreiking voor de eerste huizen aan de Schoolwerf, de oprichting van allerlei onderwijsvoorzieningen, de eerste doop (21 augustus 1977), de eerste kerkelijke begrafenis (31 oktober 1977). De eerste pastor Dirk Visser en de eerste predikant Euft Verbaas baggerden eendrachtig door de nog verse zeeklei, om maar zoveel mogelijk mensen welkom te heten. Als je niet het gevoel had dat je kerkelijk was, mocht je je op zijn minst dringend uitgenodigd weten je van je beste kanten te laten zien.

Het Schip en de Werven
Met de Schoolwerf als pioniersdorp is Almere klein begonnen. Terwijl de andere Werven in aanbouw of reeds opgeleverd waren, werd naast de Schoolwerf de kiel gelegd voor een bijzonder schip: het kerkcentrum ‘Goede Rede’. Het gewelfde plafond in de grote kerkzaal is daadwerkelijk door scheepstimmerlieden als de romp van een schip gebouwd. In de grote kerkzaal waan je je even buiten het schip van je dagelijks leven. Je staat als het ware op de kade, de ‘goede rede’ bedoeld als ankerplaats op weg naar de veilige haven. Een ‘Goede Rede’ biedt een moment van rust. Het was niemand minder dan de Apostel Paulus die op identieke wijze tijdens een zware storm rust vond op een plek genaamd “Goede Havens” ofwel “Goede Rede” (Handelingen van de Apostelen 27,8). Wij zien ons kerkcentrum als een groot huis met veel appartementen. Ruimte genoeg voor de maar liefst zes kerkgemeenschappen, die er gebruik van maken.

St.Bonifatius varend over het Almere
Op 11 mei 1980 is onze parochie opgericht. Als patroon van de toenmalige wijkparochie werd de H.Bonifatius gekozen. In zijn levenskroniek uit het jaar 753 staat namelijk, dat hij tijdens een missiereis van Utrecht naar Oostergo over ‘het Almere’, zoals de latere Zuiderzee toen heette, voer. Zo ziet u maar hoe oud Almere al is! En Bonifatius? Hij moest dus nog even doorvaren, om zijn goede rede te bereiken… In het parochielogo staat hij afgebeeld met het evangelieboek, dat hij boven zijn hoofd hield in een vertwijfelde poging het zwaard van zijn moordenaar te ontwijken. Zo staat hij uit steen gehouwen in Dokkum, waar hij op 5 juni 754 de marteldood stierf. In de gemeente Almere is de naam van Bonifatius ook verbonden aan de Bonifatiusspeld, die wordt uitgereikt aan burgers, die zich voor Almere verdienstelijk hebben gemaakt.

Van toen naar nu
Veel Havenaren blijken zeer honkvast te zijn. Een flinke groep mensen, die hier al vanaf de eerste jaren woont, staat garant voor het bewaken van het oecumenisch ideaal, zoals dat typerend is gebleken voor Almere-Haven. Katholieken en protestanten vormen hier een hechte familie. Er zijn heel wat taken, die gemeenschappelijk worden uitgevoerd : van een gezamenlijke dienstverlening (diakonie), de voorbereiding van de maandelijkse oecumenische dienst tot en met het beheren van het kerkgebouw. Ook in het jeugdwerk en het ouderenpastoraat wordt samenwerking gezocht en gevonden. Uiteraard komt steeds meer de vraag naar boven wat belangrijk is voor een kerk en voor Almeerders nu in deze tijd.

Welke accenten moet je leggen?
Er is een groeiende behoefte te bespeuren naar spiritualiteit enerzijds, maar niet zonder een open houding naar de samenleving anderzijds. In dat geheel wil de St. Bonifatiusparochie een open en gastvrije gemeenschap zijn vanuit het geloof, dat de Heer in ons midden is en met ons meetrekt op onze levensweg. Voor veel mensen blijkt ook de eigen rooms-katholieke nestgeur niet te versmaden. Het is de kunst om in goed overleg erachter te komen wat een ieder inspirerend vindt. Juist als u hier in Almere pas bent komen wonen, is het interessant om uw eigen ervaringen van elders in te brengen. Nieuwe ideeën en wensen zijn zeer welkom!