Oecumenische samenwerking in Almere Haven

Bij de start van Almere als kerkelijke gemeenschap is de fundamentele keus gemaakt, om samen te doen wat samen gedaan kan worden. Dat blijkt heel wat te zijn, hoewel de grenzen van de samenwerking ook steeds gevoeld worden. Het verschil in opvatting en wijze van viering vormt nog de grootste uitdaging om in dialoog te blijven.

Met het Griekse woord ‘oikoumene’ wordt de hele bewoonde wereld aangeduid.
Overal waar mensen wonen, is God te bespeuren. Overal en op vele terreinen kunnen mensen samen leven en werken.
De oecumenische samenwerking in Almere-Haven is als volgt opgebouwd:

Oecumenisch bestuur
Om in het interkerkelijk verband een goede communicatie gaande te houden komen eens per maand afgevaardigden van de parochie, de Hervormd-Gereformeerde wijkkerkeraad, van de Doopsgezinden en de lraanse christenen bijeen, om gezamenlijk de hoofdlijnen van het beleid te bepalen.

Redactie ‘Goede Reden’, Kerkblad van de samenwerkende Kerken te Almere-Haven
Uiteraard zijn de verslag- en berichtgeving ook oecumenisch van opzet. Het kerkblad heet ‘Goede Reden’ en verschijnt maandelijks.

Zondagsblad ‘De Zoutpot’
Bij gelegenheid van de oecumenische vieringen wordt een gemeenschappelijk nieuwsbulletin uitgegeven, dat samen met het boekje van de viering wordt uitgereikt.

Oecumenische diakonie (dienstverlening)
De ‘dienstverlening’ (diakonie) is in onze kerkgemeenschap interkerkelijk van opzet en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van de Oecumenische Werkgroep Diakonie.

Onder dienstverlening verstaan we de uitvoering van de opdracht van Jezus Christus om naast de medemens te staan door hulp te bieden waar dat nodig en gewenst is.

Hieronder valt ook de pastorale zorg in de vorm van bijvoorbeeld een gesprek met de pastor of de dominee.

Andere diakonale activiteiten zijn: de open kerk op vrijdagochtend, individuele hulpverlening, de felicitatiedienst voor 75-jarigen en 75-plussers en de samenwerking met de Zonnebloem (bezoekwerk voor zieken).

Oecumenisch Jeugd- en Jongerenpastoraat
Alle jeugd- en jongerenactiviteiten staan in de ‘Redekrant’, een aparte folder voor iedereen onder de 25 jaar. Deze folder komt in september uit en wordt dan meegestuurd met het kerkblad. Ook de nieuwkomers ontvangen deze informatie in het welkomstpakket.

Ouderenpastoraat
Ook voor ouderen is er een eigen info folder “Activiteiten voor ouderen’. Deze folder wordt verspreid via onderstaande groeperingen of instanties.

In de werkgroep voor het ouderenwerk zijn vertegenwoordigd:

  •             de Ouderenbonden
  •             het Wijkcontactwerk
  •             de Zonnebloem
  •             de Ouderensoos op maandagmiddag
  •             de Organisatie van de diensten in het Verzorgingshuis “De Overloop”

Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T) en de Boekentafel
De sectie voor vorming en toerusting geeft al sinds jaar en dag ook aan het begin van het nieuwe werkjaar een folder uit. Er is een streven, om steeds meer aanverwante programma’s op elkaar af te stemmen. De V&T zal zo meer met de mensen van de boekentafel in de hal samen gaan werken.

Werkgroep Open Kerk
Op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is het kerkcentrum open voor iedereen, die even een kop koffie of thee wil drinken voor of na de gang naar de markt Ook is er gelegenheid voor een stil moment van bezinning en gebed in de kapel.

Vanuit de Werkgroep Open Kerk zijn er altijd mensen aanwezig die openstaan voor een persoonlijk gesprek. Bovendien is de pastor meestal aanwezig.

En verder is de beheerder van het kerkcentrum er vaak voor vragen m.b.t. reserveringen en het gebouw (Zie de contactgegevens)

Beheerscommissie
Voor alle zaken aangaande beheer en het onderhoud van het kerkcentrum ‘Goede Rede’ als gebouw is er de beheerscommissie

Opening nieuwe kerk
Na de oplevering van de St. Bonifatiuskerk zijn de wekelijkse vieringen in de Goede Rede beëindigd. Een maal per maand is er nog een katholieke viering in de Kapel van de Goede Rede.