Home » Parochie-informatie » Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In de onderstaande tabbladen vindt u de beschrijving van de verschillende disciplines

Privacyverklaring R.-K. Parochie St. Bonifatiusparochie Almere

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.

INFORMATIE VOOR PAROCHIES

Een parochie informeert betrokkenen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Dit gebeurt in alle gevallen waarin iemand (voor het eerst) wordt opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

 • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
 • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
 • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
 • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
 • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk. 

1. Naam en contactgegevens van de parochie

 • Naam: Sint Bonifatiusparochie (Gesloten na 17 augustus 2020)
 • Postadres: Postbus 60293 1320 AH Almere
 • Telefoonnummer: 036-5336200 (Beëindigd per 17 augustus 2020.)
 • E-mail: administratie@katholiekalmere.nl

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 • In de ledenadministratie staan diverse persoonsgegevens over parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In dit document worden de parochianen aangeduid als “betrokkenen”.
 • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen.
 • In het parochieblad staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto’s van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, wijding.) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken.
 • Welke persoonsgegevens precies worden geregistreerd vindt u in meer detail in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.

3. Wet welk doel verwerkt de parochie persoonsgegevens?

 • De parochie registreert persoonsgegevens om in kerkelijke registers vast te leggen welke sacramenten iemand heeft ontvangen. Hieronder verstaan we in het bijzonder:
 • de registratie die verbonden is aan het ontvangen van de sacramenten van het Doopsel, Vormsel, Heilige Communie, Huwelijk en de Wijding.
 • de registraties die nodig zijn op grond van het Kerkelijk Recht.
 • Een parochie is een gemeenschap van parochianen, familie van parochianen en mensen die bij de parochie zijn betrokken. De parochie moet een administratie bijhouden om de organisatie van de parochiegemeenschap te verzekeren; hieronder verstaan we bijvoorbeeld:
 • het registreren van uw contactgegevens om via communicatiekanalen informatie en uitnodigingen te versturen over parochieactiviteiten en;
 • het bijhouden van vrijwilligerstaken en een registratie van vrijwilligers en;
 • het bijhouden van financiële administraties in verband met kerkbijdragen, schenkingen en giften en andere fondsenwervende activiteiten, maar ook financiële administraties rond grafrechten en stipendia.
 • Een parochie is een onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. Wij zijn als parochie altijd verbonden met andere R.-K. kerkelijke instellingen in Nederland. Als parochie dragen wij bij aan de instandhouding en juistheid van de kerkelijke ledenadministratie en archieven.
 • Een parochie heeft een parochiearchief. In het parochie archief wordt bijvoorbeeld het doopregister bewaard. De parochie kan ook persoonsgegevens bewaren in het archief als bron voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Dit doet de parochie alleen als zij belang heeft bij het doel van het archief.

4. Welke bevoegdheid heeft de parochie om persoonsgegevens te  verwerken?

 • De parochie mag bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, verwerken op grond van de wet (artikel 9 lid 2 sub d AVG).
 • Andere persoonsgegevens mogen door de parochie worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van de parochie bij:
  1. het registreren van haar parochianen, de gezinsleden van haar parochianen en mensen die geen lid zijn van de parochie, maar wel contact met de parochie onderhouden.
  2. het bijhouden van de vrijwilligersadministratie, financiële administratie, het houden van fondsenwervende activiteiten en het bijhouden van kerkelijke registers;
 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst, de sociale dienst, politie of justitie) of kerkelijke overheid;
 • De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie.

5. Bewaartermijn

 • De parochie bewaart persoonsgegevens zolang een betrokkene ingeschreven staat als lid van de parochie. Bent u geen lid meer van de parochie dan verwijderen wij de persoonsgegevens binnen een jaar uit de ledenadministratie van de parochie.
 • De parochie kan geen persoonsgegevens uit de kerkelijke boeken (doopboek e.d.) verwijderen, omdat het belangrijk is bij te houden wie kerkelijke sacramenten heeft ontvangen.
 • De persoonsgegevens die zijn opgeslagen in andere bestanden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligersbestand, het bestand voor de nieuwsbrief en/of parochieblad of de registratie van contactpersonen in de begraafplaatsregistratie, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van het bestand.
 • Soms kunnen wij persoonsgegevens niet meer verwijderen, omdat het verwijderen daarvan uitzonderlijk veel werk van de parochie vraag. Gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens in gedrukte nummers van het parochieblad of informatiebulletin.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Persoonsgegevens worden verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn andere parochies, het bisdom, IPAL (het interdiocesane platform voor de financiële- en ledenadministraties).
 • Als u een overeenkomst hebt met de parochie, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een schenkingsovereenkomst, dan moeten bepaalde gegevens aan de Belastingdienst of een ander overheidsdienst worden verstrekt op grond van een wettelijke plicht.
 • De parochie kan een salarisadministratiekantoor inschakelen. Voor sommige diensten kan de parochie ook een externe partij inschakelen, bijvoorbeeld voor het beheer van de begraafplaatsadministratie. In al deze gevallen maakt de parochie met deze derde afspraken over de veiligheid van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 • De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministrateurs en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
 • De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s) en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
 • Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad of de uitvoering van de Actie Kerkbalans). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

8. Recht op inzage en correctie

 • Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het parochiesecretariaat. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
 • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het parochiesecretariaat.

9. Verwijderen van gegevens

 • Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kunt u richten aan het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan de privacyverklaring. De ledenadministrateurs of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.
 • Indien u zich wilt uitschrijven als parochiaan vragen wij u de geldende procedure in- en uitschrijving R.-K. Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier daarvoor vindt u op de website rkkerk.nl. Dit formulier stuurt u naar het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan deze privacyverklaring. De ledenadministrateurs van de parochie of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.

10. Klachtrecht

 • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
 • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
 • Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

februari 2019

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk
Sinds het onderzoek van de Commissie Deetman (2010/2011) is de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zich ten zeerste bewust van de ernst van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag en wordt intens aandacht besteed aan het voorkómen daarvan. Seksueel misbruik mag nergens voorkomen, maar zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus voor te houden.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft daarom maatregelen getroffen tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Deze maatregelen en regelingen maken integraal onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. Dit preventiebeleid wordt volledig onderschreven door de St. Bonifatiusparochie.

Preventie verdient permanente aandacht. Eén van de al langer bestaande onderdelen van het preventiebeleid is het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorafgaand aan benoeming of aanstelling in bepaalde aangewezen functies.

Klik HIER voor de volledige tekst van het preventiebeleid van de Rooms-Katholieke Kerk.

Gedragscode Pastoraat
Sinds 2014 geldt de Gedragscode Pastoraat. Hiervoor is aangesloten bij gedragscodes die in andere sectoren van de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Na een evaluatie, met name door de pastorale teams in de bisdommen en door religieuzen binnen de KNR, is de Gedragscode in 2018 vernieuwd. De Gedragscode Pastoraat is bij de inwerkingtreding door de bisschoppen en het bestuur KNR breed verspreid.

Niet alleen beroepskrachten die met minderjarigen werken, vallen onder de werking van de Gedragscode Pastoraat, maar ook vrijwilligers die met minderjarigen werken. Daarnaast geldt de Gedragscode Pastoraat ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, of anderszins kwetsbare personen.

Klik HIER voor de volledige tekst van de Gedragscode Pastoraat

Meer informatie:
St. Bonifatiusparochie
Randstad 21-26 (Gesloten na 17 augustus 2020.)
1314 BM  Almere
Telefoon: 036-5336200 (Beëindigd per 17 augustus 2020.)

Persoonsgegevens die wij verwerken
De St. Bonifatiusparochie verwerkt op de website katholiekalmere.nl uw persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief, omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@katholiekalmere.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
St. Bonifatiusparochie verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doel(en):

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 •  

Hoe lang we gegevens bewaren
St. Bonifatiusparochie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u via een mail op privacy@katholiekalmere aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd. Wanneer u de app van uw mobiele apparaten verwijderd zijn uw gegevens niet meer beschikbaar.

Delen met anderen
St. Bonifatiusparochie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
St. Bonifatiusparochie gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@katholiekalmere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De St. Bonifatiusparochie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De St. Bonifatiusparochie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@katholiekalmere.nl

Redactiestatuut Parochieblad 

Kerkmare

Artikel 1
De Kerkmare is het regelmatig verschijnende parochieblad van parochie Sint Bonifatius te Almere.

Missie – doelstelling – doelgroep

Artikel 2
De missie van het blad is  om alle parochianen en in algemene zin ieder die belangstelling heeft voor het katholieke geloof in deze regio:
* in aanraking te brengen met het geloof in de Vader, Zoon en Heilige Geest en met de religieuze bronnen zoals die tot uitdrukking komen in Schrift en RK-Traditie.
* te informeren over en te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten van de geloofsgemeenschappen in de parochie als plekken waar dit geloof gevierd, gevoed en geleefd wordt.

De doelstelling
Het blad heeft ten doel de lezer uit te nodigen tot participatie aan het katholieke geloof en de geloofsgemeenschappen van parochie Sint Bonifatius.

De doelgroep
Tot de doelgroep van het parochieblad behoren alle leden van de parochie, zowel de betrokken parochianen als de parochianen die op wat grotere afstand staan. Het parochieblad wordt dusdanig samengesteld en geschreven dat het voor iedereen een inspirerend, aantrekkelijk en leesbaar blad is.

De redactie

Artikel 3
De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en redactieleden waarbij het wenselijk is dat één van hen de functie van eindredacteur vervult.
– De hoofdredacteur is door het parochiebestuur aangesteld en draagt de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van het blad, vormt een redactie en geeft daar leiding aan.
– Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur om tijdig te signaleren wanneer (kerkpolitieke of geloofsinhoudelijke) onderwerpen gevoelig liggen en in die gevallen zal de hoofdredacteur vooraf hierover in overleg treden met de pastoor.
– de hoofdredacteur is beheerder van het online-redactiesysteem. Verdeelt de pagina’s onder de redacteuren en geeft het laatste akkoord over alle pagina’s waarna het blad gedrukt wordt.
– De redactieleden dragen onderwerpen, ideeën, artikelen en afbeeldingen aan en kunnen deze zelf op de pagina’s zetten in het online opmaaksysteem.
– De eindredacteur heeft tot taak om in nauw overleg met de hoofdredacteur artikelen te initiëren, werkzaamheden uit te zetten, kwaliteit bewaken, draagt zorg voor de correctie van de kopij.

Artikel 4
De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. Onder leiding van de hoofdredacteur bepaalt zij per uitgave of/welke keuzepagina’s van parochiemagaZIN worden gebruikt om de inhoud van het blad te verrijken.

Artikel 5
De redactie wordt in haar werk ondersteund door de contactpersonen in de parochie. Zij leveren kopij aan voor de parochiepagina’s.

Artikel 6
De redactie heeft de vrijheid om ingezonden artikelen in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.

Artikel 7
Ten minste eenmaal per jaar, of zoveel vaker dan het parochiebestuur of de redactie dat wensen, wordt in een gezamenlijke vergadering van bestuur en redactie het parochieblad op inhoud en andere aspecten geëvalueerd.

Artikel 8
De redactie mag bij de planning van de inhoud van elk blad rekenen op de specifieke bijdragen van de leden van het pastoraal team, bijdragen die in overeenstemming zijn met de missie en doelstelling zoals verwoord in artikel 2.

Artikel 9
De redactie kan achteraf ter verantwoording worden geroepen door het bestuur, waarbij toetsing plaats vindt op basis van dit redactiestatuut.

Artikel 10
Bij verschil van mening tussen redactie en derden beslist het bestuur.

Bestuur

Artikel 11
De taken van het parochiebestuur zijn:
1. Het goedkeuren van dit statuut.
2. Overleg met redactie en toetsing van haar werkzaamheden
3. Verstrekking van de middelen die nodig zijn om het blad te laten verschijnen en distribueren.
4. Benoeming en ontslag van de hoofdredacteur
5. Het aantal pagina´s en de verhouding tussen redactionele en advertentieruimte.
6. De organisatie van de advertentiewerving
7. Sluiten van de overeenkomst met De Zalige Zalm, uitgever van parochiemagaZIN.
8. Het vaststellen van de oplage.

Redactie- en bladformule

Artikel 12
De indeling van het blad wordt beschreven in de bijlage “Reglement parochieblad”
(Dit is de uitwerking van de bladformule, de opzet van het blad. Dit stelt de parochie (redactie/werkgroep communicatie) zelf op)

Artikel 13
Het parochieblad verschijnt 10 maal per jaar. De maandelijkse oplage is ca.1000 stuks
De verspreiding vindt plaats door verzending per postdienst

Privacy

Artikel 14
Voor het plaatsen van foto’s en adresgegevens van personen in het blad en op de website wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de betreffende personen.

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met: (Vul als parochie de contactgegevens in van de coördinator/het parochiebestuur/anders)

Artikel 15
Het blad wordt gekenmerkt door de kwaliteiten die onder ‘uitgangspunten’ in de bijlage “Reglement parochieblad” zijn genoemd.

februari  2019