PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE
Sint Bonifatiusparochie Almere

 1. Inleiding

Diaconie is de hulp die christenen geven aan mensen in concrete noodsituaties en hun inzet voor een rechtvaardigere wereld. Op deze wijze vervullen ze de opdracht om dienstbaar te zijn aan de wereld. Deze opdracht is in het Evangelie aan de Kerk gegeven, en daarom is diaconie een wezenlijk onderdeel van het leven van een parochiegemeenschap. Op lokaal niveau krijgt de diaconie vorm in de parochie door de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Er wordt met andere groepen over elkaars activiteiten overlegd in het Diaconaal Beraad en zo zetten zij zich gezamenlijk in voor de concrete noden in hun buurt.  Het werkgebied is gelijk aan de parochiegrenzen.

De PCI werkt volgens het Algemeen Reglement van de PCI in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Het PCI-beleid 2018 wordt omschreven in dit plan. De invulling wordt jaarlijks in een werkplan uitgewerkt. De PCI komt  regelmatig (minimaal viermaal per jaar) bijeen voor overleg.

 1. Doel

De PCI probeert mensen met (financiële) problemen op weg te helpen naar zelfredzaamheid of naar professionele hulp. De PCI wil laagdrempelig te benaderen zijn voor zowel de hulpvrager zelf als voor vrijwilligers uit de eigen geloofsgemeenschap. Hiervoor werkt de PCI samen met onder andere de pastoraatgroep en met interkerkelijke en maatschappelijke organisaties. De PCI streeft naar meer herkenbaarheid binnen de lokale leefgemeenschap, waarvan ook de eigen parochiegemeenschap deel uitmaakt.

De PCI voert deze doelstelling uit voor Almeerders zonder onderscheid naar ras, nationaliteit, geslacht of geaardheid, noch naar politieke, religieuze of filosofische overtuigingen.

 1. Organisatie en samenwerkingsverbanden

De organisatie van de PCI bestaat uit een bestuur, bestaande uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Echter een levende PCI heeft ook leden nodig om zo goed mogelijk de taken van de PCI te kunnen uitoefenen en te signaleren wat er in de parochies leeft. Daarom zal de PCI contact zoeken en onderhouden met die parochianen en de pastores die deze belangrijke rol in de gemeenschap (kunnen) vervullen.

Daarnaast zijn er veel contacten met maatschappelijk organisaties op diaconaal gebied. In bijlage 3 is een inventarisatie opgenomen van interne en externe relaties met de PCI.

 1. Taken

De PCI richt zich op de navolgende taken:

Hulp (volgens protocol opgenomen in bijlage 1):

 1. het verlenen van hulp aan personen en gezinnen in die individuele gevallen waarin van een acute noodsituatie sprake is, ondanks de wettelijke voorzieningen; of waarvoor geen wettelijke voorliggende voorzieningen zijn.
 2. op termijn het signaleren en onder de aandacht brengen van noden in de samenleving, acties plannen en uitvoeren.
 3. het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten namens de caritasinstelling.
 4. het bevorderen van overleg met de diaconale werkgroepen binnen en buiten de parochies, zodanig dat de caritas permanent een herkenbare plaats wordt geboden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en een werkzaam instrument is voor de diaconie.
 5. het beheer van het vermogen en de zorg voor het verwerven van middelen.
 6. de penningmeester van de PCI verzorgt tevens de administratie van het Zuster Corliesfonds.

5Middelen

Om de doelen te verwezenlijken hebben wij een aantal middelen tot onze beschikking: vrijwilligers en financiële middelen. Deze middelen zijn cruciaal om de doelstellingen van de PCI te kunnen realiseren. Daarom is expliciet beleid voor deze middelen ontwikkeld.

We komen daarbij tot de volgende categorieën:

 1. vrijwilligersbeleid
 2. financieel beleid
 3. vermogensbeleid/beleggingsbeleid
 4. geldwerving anders dan uit vermogen

5.1. Beleid ten aanzien van vrijwilligers

Het functioneren van de PCI wordt in hoge mate bepaald door de inzet van vrijwilligers, net zoals bij de andere diaconale werkgroepen in de parochie.

Het PCI-beleid is erop gericht om in Almere hulp te kunnen bieden. Enkele malen per jaar organiseert het parochiebestuur een diaconaal beraad met de verschillende diaconale werkgroepen in Almere, waarbij gekeken wordt hoe de werkgroepen elkaar kunnen helpen. Binnen dit beraad profileert de PCI haar beleid.

5.2. Financieel beleid

Jaarlijks moeten aan het bisdom Haarlem-Amsterdam – na goedkeuring door het bestuur van de PCI – rekening en verantwoording worden afgelegd en de jaarlijkse begroting aangeboden.

5.2.1. Vermogensbeheer

Het vermogen en het beheer van de PCI Almere bestaat uit renterekeningen. Gezien de opdracht aan de PCI om zorgvuldig met het opgebouwde vermogen om te gaan, zal het beheer gericht zijn op een zo laag mogelijk risico ten aanzien van het opgebouwde vermogen.

Het beheren van het vermogen van de PCI anders dan op renterekeningen aangehouden bij Nederlandse banken dient ter goedkeuring aan het bestuur van de PCI voorgelegd te worden.

5.2.2. Geldwerving anders dan uit vermogen

Uit het overzicht uit bijlage 2 blijkt dat in het verleden de inkomsten bepaald werden door de opbrengsten uit vermogen. De PCI ontvangt ook jaarlijks een vast bedrag, wat door het parochiebestuur wordt vastgesteld, en giften van de collectes in de kerk.

Aantal bijlagen: 4