Home » Page 2

30 juni 2020 om 19.30 uur op kathedraal tv via youtube:
De pitches van de jongeren met hun ideeën voor de parochies inzake de missionairy school.
Ook Ramy Ktlama van onze parochie zal zijn pitch laten zien en horen.

website: http://themissionaryschool.nl/

Reservering kerkbezoek in De Lichtboog

Posted 28/06/2020 By mgteska
Welkom in de Kerk

Vanaf 1 juli, na maanden wachten, mogen weer mensen aanwezig zijn bij vieringen in onze kerken. En dat geldt dus ook voor kerkcentrum de Lichtboog.

Via een speciale knop op onze website https://katholiekalmere.nl  kun je een plaats reserveren voor een van de vieringen. Naast je naam en telefoonnummer het aantal personen en e-mailadres moet je ook een gezondheidsverklaring ondertekenen.

Want ook al zijn velen blij dat zij weer naar de kerk kunnen gaan en de Communie kunnen ontvangen moeten we voorzichtig blijven met het COVID-19 virus. Na  aanmelding krijg je direct een bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Bij binnenkomst hebben de stewards een lijst met de namen van de bezoekers.
Als er achteraf onderzoek nodig is hebben wij dus ook een overzicht.
Als je jezelf weer wilt afmelden kan dat ook. Dan krijgt iemand op de wachtlijst een berichtje dat hij mag komen.

Ik hoop van harte jullie weer snel te kunnen ontmoeten. Alles coronaproof natuurlijk!  Graag tot gauw! Laten we samen weer een beetje die gemeenschap te worden die we tijdens de afgelopen tijd zo gemist hebben.

Met vriendelijke groet, Pastoor Sandor Koppers

Wisseling van de wacht

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020
foto: Wim Koopman

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.

Bis­schops­jubi­leum

Zoals eer­der aan­ge­kon­digd was Mgr. Punt van plan op 1 juni 2020, Tweede Pinkster­dag, zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum te vieren. Het leek hem een mooi en na­tuur­lijk moment om de bis­schopsstaf dan door te geven aan Mgr. Hendriks, die per 1 januari 2019 al tot bis­schop-coad­ju­tor was benoemd, en gelei­de­lijk steeds meer taken heeft over­ge­no­men. De corona­cri­sis heeft de aan­vanke­lijke plan­ning evenwel flink door de war gegooid. Een fees­te­lij­ke jubileum-/ afscheids-/ over­drachts­vie­ring met geno­dig­den en receptie, is nu uite­raard niet meer moge­lijk, en zal het waar­schijn­lijk ook nog geruime tijd niet zijn.

Beide bis­schop­pen hebben nu besloten om de vie­ring op 1 juni a.s. toch door te laten gaan in een wat sober­der set­ting, en het receptie­mo­ment uit te stellen tot de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie, begin januari 2021. Ook de nieuwe ‘Leger­bis­schop’ zal aanwe­zig zijn.

Fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring

Bij de benoe­ming van Mgr. Hendriks tot bis­schop-coad­ju­tor zijn alle nood­za­ke­lijke ker­ke­lijke en li­tur­gische formali­teiten al vervuld en uite­raard is ook geen wij­dings­plech­tig­heid meer nodig. Daarom zal bij dit moment op bij­zon­dere wijze wor­den stilgestaan tij­dens een fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur die via de live­stream vanuit de ka­the­draal door ieder die geïn­te­res­seerd is kan wor­den gevolgd.

Aan­slui­tend zullen de drie bis­schop­pen om 15.00 uur be­schik­baar zijn om enkele vragen van geïn­te­res­seerde jour­na­listen te be­ant­woor­den, wat tevens via de live­stream te volgen zal zijn.

Ka­the­draal-TV

De Pontificale H. Eucha­ris­tie­vie­ring zal maan­dag 1 juni om 12.00 uur te volgen zijn via Ka­the­draal-TV
Ook de pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur kan daar gevolgd wor­den.

Zilveren jubileum­vie­ring

Het 25-jarig bis­schops­jubi­leum van Mgr. Punt zal op een latere nog nader te bepalen datum wor­den gevierd, wanneer de corona-epidemie en de ge­zond­heid van de bis­schop zelf het toelaten. Hij is wel geheel genezen van het corona­vi­rus, maar moet na Pink­ste­ren nog een ander medisch onder­zoek onder­gaan. In de ko­men­de tijd zal hij zeker nog een keer terug­blik­ken op zijn 25 jaar in het Militair Or­di­na­ri­aat en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.