Home » Page 2

Parochiekantoor Randstad gesloten

Posted 01/08/2020 By mgteska

BELANGRIJKE MEDEDELING: 

Vanaf donderdag 20 augustus 2020 is ons parochiekantoor op Randstad 21-26 gesloten. Tot de oplevering van de nieuwe kerk zijn de medewerkers en pastoor Koppers het beste te bereiken via hun e-mailadressen en de pastoor via zijn 06-nummer (zie hieronder).
De administratie gaat in de tussentijd vanuit huis werken en hoopt u zo toch van dienst te zijn met antwoorden op vragen en het doen van administratief werk.
Vanaf 20 augustus is de parochie dus ook niet meer bereikbaar via ons oude telefoonnummer.

BELANGRIJKE E-MAILADRESSEN:

administratie@katholiekalmere.nl
penningmeester@katholiekalmere.nl
pastoor.koppers@katholiekalmere.nl

Of met het Contactformulier
Telefoonnummer pastoor Koppers: 06-29132792

Nieuw adres per 5 maart 2021:
St. Bonifatiuskerk
Telefoon: 036-7857046
Contrabasweg 239, 1311LB Almere
Telefoonnummer pastoor Koppers: 06-29132792

Nieuwbouw katholieke kerk bijna klaar

Posted 20/07/2020 By mgteska

Omroep Flevoland heeft een korte reportage gemaakt over de huidige situatie van de kerkbouw.
In het filmpje geeft pastoor Sandor Koppers uitleg over de kerkzaal.
Het filmpje kunt u bekijken op de website van Omroep Flevoland :

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/185658/nieuwbouw-katholieke-kerk-bijna-klaar

 

Wisseling van de wacht

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020
foto: Wim Koopman

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.

Bis­schops­jubi­leum

Zoals eer­der aan­ge­kon­digd was Mgr. Punt van plan op 1 juni 2020, Tweede Pinkster­dag, zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum te vieren. Het leek hem een mooi en na­tuur­lijk moment om de bis­schopsstaf dan door te geven aan Mgr. Hendriks, die per 1 januari 2019 al tot bis­schop-coad­ju­tor was benoemd, en gelei­de­lijk steeds meer taken heeft over­ge­no­men. De corona­cri­sis heeft de aan­vanke­lijke plan­ning evenwel flink door de war gegooid. Een fees­te­lij­ke jubileum-/ afscheids-/ over­drachts­vie­ring met geno­dig­den en receptie, is nu uite­raard niet meer moge­lijk, en zal het waar­schijn­lijk ook nog geruime tijd niet zijn.

Beide bis­schop­pen hebben nu besloten om de vie­ring op 1 juni a.s. toch door te laten gaan in een wat sober­der set­ting, en het receptie­mo­ment uit te stellen tot de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie, begin januari 2021. Ook de nieuwe ‘Leger­bis­schop’ zal aanwe­zig zijn.

Fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring

Bij de benoe­ming van Mgr. Hendriks tot bis­schop-coad­ju­tor zijn alle nood­za­ke­lijke ker­ke­lijke en li­tur­gische formali­teiten al vervuld en uite­raard is ook geen wij­dings­plech­tig­heid meer nodig. Daarom zal bij dit moment op bij­zon­dere wijze wor­den stilgestaan tij­dens een fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur die via de live­stream vanuit de ka­the­draal door ieder die geïn­te­res­seerd is kan wor­den gevolgd.

Aan­slui­tend zullen de drie bis­schop­pen om 15.00 uur be­schik­baar zijn om enkele vragen van geïn­te­res­seerde jour­na­listen te be­ant­woor­den, wat tevens via de live­stream te volgen zal zijn.

Ka­the­draal-TV

De Pontificale H. Eucha­ris­tie­vie­ring zal maan­dag 1 juni om 12.00 uur te volgen zijn via Ka­the­draal-TV
Ook de pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur kan daar gevolgd wor­den.

Zilveren jubileum­vie­ring

Het 25-jarig bis­schops­jubi­leum van Mgr. Punt zal op een latere nog nader te bepalen datum wor­den gevierd, wanneer de corona-epidemie en de ge­zond­heid van de bis­schop zelf het toelaten. Hij is wel geheel genezen van het corona­vi­rus, maar moet na Pink­ste­ren nog een ander medisch onder­zoek onder­gaan. In de ko­men­de tijd zal hij zeker nog een keer terug­blik­ken op zijn 25 jaar in het Militair Or­di­na­ri­aat en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.