Home »

Wisseling van de wacht

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020
foto: Wim Koopman

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks tijdens de diakenwijding in november 2019

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.

Bis­schops­jubi­leum

Zoals eer­der aan­ge­kon­digd was Mgr. Punt van plan op 1 juni 2020, Tweede Pinkster­dag, zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum te vieren. Het leek hem een mooi en na­tuur­lijk moment om de bis­schopsstaf dan door te geven aan Mgr. Hendriks, die per 1 januari 2019 al tot bis­schop-coad­ju­tor was benoemd, en gelei­de­lijk steeds meer taken heeft over­ge­no­men. De corona­cri­sis heeft de aan­vanke­lijke plan­ning evenwel flink door de war gegooid. Een fees­te­lij­ke jubileum-/ afscheids-/ over­drachts­vie­ring met geno­dig­den en receptie, is nu uite­raard niet meer moge­lijk, en zal het waar­schijn­lijk ook nog geruime tijd niet zijn.

Beide bis­schop­pen hebben nu besloten om de vie­ring op 1 juni a.s. toch door te laten gaan in een wat sober­der set­ting, en het receptie­mo­ment uit te stellen tot de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie, begin januari 2021. Ook de nieuwe ‘Leger­bis­schop’ zal aanwe­zig zijn.

Fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring

Bij de benoe­ming van Mgr. Hendriks tot bis­schop-coad­ju­tor zijn alle nood­za­ke­lijke ker­ke­lijke en li­tur­gische formali­teiten al vervuld en uite­raard is ook geen wij­dings­plech­tig­heid meer nodig. Daarom zal bij dit moment op bij­zon­dere wijze wor­den stilgestaan tij­dens een fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur die via de live­stream vanuit de ka­the­draal door ieder die geïn­te­res­seerd is kan wor­den gevolgd.

Aan­slui­tend zullen de drie bis­schop­pen om 15.00 uur be­schik­baar zijn om enkele vragen van geïn­te­res­seerde jour­na­listen te be­ant­woor­den, wat tevens via de live­stream te volgen zal zijn.

Ka­the­draal-TV

De Pontificale H. Eucha­ris­tie­vie­ring zal maan­dag 1 juni om 12.00 uur te volgen zijn via Ka­the­draal-TV
Ook de pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur kan daar gevolgd wor­den.

Zilveren jubileum­vie­ring

Het 25-jarig bis­schops­jubi­leum van Mgr. Punt zal op een latere nog nader te bepalen datum wor­den gevierd, wanneer de corona-epidemie en de ge­zond­heid van de bis­schop zelf het toelaten. Hij is wel geheel genezen van het corona­vi­rus, maar moet na Pink­ste­ren nog een ander medisch onder­zoek onder­gaan. In de ko­men­de tijd zal hij zeker nog een keer terug­blik­ken op zijn 25 jaar in het Militair Or­di­na­ri­aat en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

 

 

Roderick Zoekt Licht

Posted 31/03/2020 By mgteska

De St. Bonifatiusparochie in Almere is er een van internationale verbondenheid. Een kleurrijke gemeenschap van jong en oud, die zo gegroeid is dat er een nieuwe kerk gebouwd wordt. Roderick Vonhögen volgde het hele traject.
Mediapriester belicht in zijn documentaire de bouw van de Bonifatiuskerk tot februari 2020.

Tijdcapsule geplaatst tussen de fundering

Posted 13/09/2019 By mgteska

Op 13 september 2019 heeft pastoor Sandor Koppers de tijdcapsule tussen de fundering van onze nieuwe kerk geplaatst.

In de tijdcapsule bevinden zich de attributen die door parochianen en werkgroepen zijn verzameld.
De werkzaamheden zijn nu zover gevorderd, dat de vloerisolatie met de krimpnetten zijn aangebracht.
Komende week wordt de vloer gestort.

De foto’s zijn te bekijken met deze  link .