Gebruikersvoorwaarden
Deze website wordt beheerd door de webmaster van de St. Bonifatiusparochie in Almere. Onderstaande voorwaarden zijn op deze website van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.  

Voorwaarden

Gebruik van de website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en wordt door de St. Bonifatiusparochie met zorg samengesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid die de St. Bonifatiusparochie in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan de St. Bonifatiusparochie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De St. Bonifatiusparochie verstrekt door middel van deze website informatie over de activiteiten die door de St. Bonifatiusparochie wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De St. Bonifatiusparochie aanvaardt evenmin geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos of ononderbroken functioneren van deze website.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Hoewel de St. Bonifatiusparochie uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De St. Bonifatiusparochie wijst iedere aansprakelijkheid voor deze informatie nadrukkelijk van de hand.

Eigendomsrechten
De op deze website (deels) afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de St. Bonifatiusparochie, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de St. Bonifatiusparochie, over te nemen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Parochies.

Verwerking Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze zoals vastgelegd in het Privacy Statement.